అచ్చంగా తెలుగు: జయంతి వాసరచెట్ల
Showing posts with label జయంతి వాసరచెట్ల. Show all posts
Showing posts with label జయంతి వాసరచెట్ల. Show all posts

మంత్రసాని

11:11 AM 0
  మంత్రసాని జయంతి  వాసరచెట్ల ఆ చేతులతో ఎన్నిపురుళ్ళుపోసి  ఎన్ని పసి ప్రాణాలకు ఈ ప్రపంచం చూపించిందో...!! తన చేతుల్ల...
Read More

Pages