అచ్చంగా తెలుగు: బండ్లమూడి పూర్ణానందం
Showing posts with label బండ్లమూడి పూర్ణానందం. Show all posts
Showing posts with label బండ్లమూడి పూర్ణానందం. Show all posts

గంట-ఘంట

8:19 PM 0
గంట-ఘంట  బండ్లమూడి పూర్ణానందం. ఎంఏ.బి.యిడి.  అణుశక్తికేంద్రీయవిద్యాలయము    “ఆగమార్థంతు దేవానాం, గమనార్థంతు రాక్షసాం   క...
Read More

భాష - ఒక పరిశీలన

7:59 AM 0
    భాష – ఒక పరిశీలన   రచన –బండ్లమూడి పూర్ణానందం.                      భాషింపబడేది భాష.భాష సజీవమైనది.వాగ్రూపమైన భాష,తదనంతరకాలముల...
Read More

Pages