అచ్చంగా తెలుగు: మీనాక్షి శ్రీనివాస్
Showing posts with label మీనాక్షి శ్రీనివాస్. Show all posts
Showing posts with label మీనాక్షి శ్రీనివాస్. Show all posts

గురువంటే...

8:02 AM 0
గురువంటే... -మీనాక్షి  శ్రీనివాస్   గంట గణ గణ మోగగానే బిలబిల్లాడుతూ గంప కింద కోడి పిల్లల్లా అన్ని తరగతులనుండీ బయటకు పరిగెత్తారు. అదొక పెద్ద ...
Read More

బి పాజిటివ్

9:28 PM 0
  " బి పాజిటివ్ " మీనాక్షి శ్రీనివాస్ "అమ్మాయ్  ... ఈ సూరమ్మ ఇంకా రాలేదే? కడుపుబ్బిపోతోంది..." అప్పటికి...
Read More

Pages