అచ్చంగా తెలుగు: మీనాక్షి చెరుకువాడ
Showing posts with label మీనాక్షి చెరుకువాడ. Show all posts
Showing posts with label మీనాక్షి చెరుకువాడ. Show all posts

గురువంటే...

8:02 AM 0
గురువంటే... -మీనాక్షి  శ్రీనివాస్   గంట గణ గణ మోగగానే బిలబిల్లాడుతూ గంప కింద కోడి పిల్లల్లా అన్ని తరగతులనుండీ బయటకు పరిగెత్తారు. అదొక పెద్ద ...
Read More

పరుగేలరా...

7:38 AM 0
పరుగేలరా ...   మీనాక్షి దేవి చెరుకువాడ గేటు తీసిన చప్పుడు. ఎనభై ఏళ్ళ పెద్దామె జుట్టు రేగిపోయి, నైటీని రెండు చేతులా ఎత్తిపెట్టు...
Read More

Pages