అచ్చంగా తెలుగు: డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు
Showing posts with label డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. Show all posts
Showing posts with label డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. Show all posts

వీళ్ళే!

8:48 AM 0
వీళ్ళే !        -- డా . పి . వి . ఎల్ . సుబ్బారావు          1. పొలాల్లో హలాల్తో దున్నేవాళ్ళు మట్టి తట్టల్తో ఎత్తేవాళ్ళు ...
Read More

జీవితం

12:58 PM 0
జీవితం పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు   అనుభవాల పాఠశాల, ఆనందాల పాకశాల , విడిచి వెళ్ళే పాంథశాల, ఇహలోక శిక్షణశాల , ఈశ్వరమయ  యాగశాల, ...
Read More

Pages