అచ్చంగా తెలుగు: ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్
Showing posts with label ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్. Show all posts

నారాయణుడి నరరూపం

7:15 PM 0
  నారాయుణిడి నరరూపం    ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్ మా నాన్నగారు దాదాపు నలబై ఏళ్ళు ఒక సేట్ దగ్గర ఎంతో నమ్మకంగా  పని చేసి ,ఇక చేయలేక మ...
Read More

దృక్కోణం

8:12 AM 0
దృక్కోణం     ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్ వనజ ఆ కాలనీలో  మహిళా సంఘానికి అధ్యక్షురాలు .పురుష అహంకారానికి వ్యతిరేకిని అని ,దీన  స్త్రీల...
Read More

చెంపపెట్టు

5:00 PM 0
                                                  చెంపపెట్టు   ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్                                                  ...
Read More

ముల్లు

12:39 AM 0
 ముల్లు  ఎం .వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్ “ఏమిటిరా  అంత ఆదుర్దాగా ఉన్నావు!!??. అమ్మకి బాగా లేదా ఏమిటి!!??” అని అడిగాను నా స్నేహితుడు రవి...
Read More

Pages