అచ్చంగా తెలుగు: అంతర్యామి
Showing posts with label అంతర్యామి. Show all posts
Showing posts with label అంతర్యామి. Show all posts

అంతర్యామి-7

11:39 PM 0
అంతర్యామి-7   పెయ్యేటి రంగారావు  (ఆస్తికుడైన రామదాసు, నాస్తికుడైన లావా ఆప్తమిత్రులు.  అంతర్యామి అనే ఆంజనేయస్వామి భక్తులు రామదాస...
Read More

అంతర్యామి - 6

9:42 PM 0
అంతర్యామి - 6 - పెయ్యేటి రంగారావు (రామదాసు అనే ఆస్తికుడు, లావా అనే నాస్తికుడు ఆప్తమిత్రులు.  రామదాసు ఇంటికి అంతర్యామి అనే మహిమాన...
Read More

అంతర్యామి-5

12:23 PM 0
అంతర్యామి-5 - పెయ్యేటి రంగారావు జరిగిన కధ : రామదాసు గారు నరసాపురం కాలేజి లో లెక్చరరు ,ఆస్తికుడు. ఆయన మిత్రుడు లావా నాస్తికుడు,స్...
Read More

Pages