అచ్చంగా తెలుగు: పొన్నాడ లక్ష్మి
Showing posts with label పొన్నాడ లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పొన్నాడ లక్ష్మి. Show all posts

కనువిప్పు

10:07 PM 0
కనువిప్పు   పొన్నాడ లక్ష్మి  “అత్తయ్యా! గబ గబా తెమలండి. ఆటో వాడు వచ్చేసాడు . శారదా! నువ్వు అలా  కూర్చోకపోతే అత్తయ్యకి కొంచెం సాయ...
Read More

మలిపొద్దు

10:07 AM 0
మలిపొద్దు  పొన్నాడ లక్ష్మి సత్యం తలపట్టుకు కూర్చున్నాడు.  “మీ అన్నయ్యని మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకోమనండి.” అంది త్రీవంగా రమ. “న...
Read More

Pages