అచ్చంగా తెలుగు: సామవేదం షణ్ముఖశర్మ
Showing posts with label సామవేదం షణ్ముఖశర్మ. Show all posts
Showing posts with label సామవేదం షణ్ముఖశర్మ. Show all posts

శివగానామృతపాతం - తరుణేందుశేఖరా ఆల్బం

10:58 PM 0
శివగానామృతపాతం - తరుణేందుశేఖరా ఆల్బం  భావరాజు పద్మిని  భక్తిగీతాలను ఎంతోమంది రాస్తూ ఉంటారు. కాని ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన సత్పురుషులు, అన...
Read More

Pages