అచ్చంగా తెలుగు: మాడపాటి సీతాదేవి
Showing posts with label మాడపాటి సీతాదేవి. Show all posts
Showing posts with label మాడపాటి సీతాదేవి. Show all posts

అవాల్మీక కదంబమాల-4

12:00 AM 0
అవాల్మీక కదంబమాల-4 సేకరణ- మాడపాటి సీతాదేవి. ఉత్కళ వాజ్ఞ్మయమున రామాయణము ఒరియా భాషలో తొలి రామాయణ కర్త బలరామదాసు యుద్దా...
Read More

అవాల్మీక కదంబమాల-3

8:27 AM 0
అవాల్మీక కదంబమాల-3 సేకరణ- మాడపాటి సీతాదేవి. భవభూతి -ఉత్తర రామచరితము శ్రీకంఠుడని తలితండ్రులు అతనికిడిన నామము.భవభూతి అని ...
Read More

అవాల్మీక కదంబమాల-2

8:25 AM 0
అవాల్మీక కదంబమాల-2 సేకరణ- మాడపాటి సీతాదేవి. సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారి రామాయణం నుంచి: 1.సంపాతి రావణునిచే కొంపోబడుచున్న సీతాదే...
Read More

అవాల్మీక కదంబమాల

12:39 PM 0
అవాల్మీక కదంబమాల సేకరణ- మాడపాటి సీతాదేవి. మాశ్రీవారు వెళ్ళిపోయినాక చాలాకాలం అశాంతి నుంచి బయటపడలేకపోయాను.పదిమంది లో ఉంటే మనశ్సాంతిగ...
Read More

Pages