అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు -17

8:41 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -17  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   17 యోగాలు గజ కేసరి యోగం ఇది చాలా అద్భుతమయిన యోగం. ఈ యోగం ఉన్న వారు , పేరు ప్రఖ్యాతులన...
Read More

బసవ పురాణం - 21

1:20 PM 0
  పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం    సేకరణ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 21. నరసింగ నైనారు కధ. జంగం రూపంలో వున్న శివుడు నిమ్మవ్వ ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ తన...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16

12:40 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16  PSV రవి కుమార్    యోగాలు ఇంతవరకు చెప్పుకున్న పాఠాలలో , ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడ ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్...
Read More

Pages