అచ్చంగా తెలుగు: బుడిగి కబుర్లు
Showing posts with label బుడిగి కబుర్లు. Show all posts
Showing posts with label బుడిగి కబుర్లు. Show all posts

“బుడిగి కబుర్లు “

10:02 PM 0
“బుడిగి కబుర్లు “ భావరాజు పద్మిని ఓ కమ్మూనిస్టు ఖద ఒలేయ్ బుడుగూ, ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ కంటే ఖాస్త ఎక్కువ సమానం ఖదా ! అందుకే...
Read More

Pages