అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు

6:35 PM 0
చరిత్రలోని అత్యంత ధనవంతులు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   మనదేశములో టాటా బిర్లాలు అంటే పూర్వము ధనవంతులుగా చెప్పుకొనేవారు. ప్రస్తుతము అంబానీలు ధ...
Read More

హైదరాబాద్ లోని ప్రాంతాల పేర్ల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

12:56 PM 0
హైదరాబాద్ లోని ప్రాంతాల పేర్ల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. చాలా కాలము వరకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడి...
Read More

ఆవాల ఔషధీయ ఉపయోగాలు

7:19 PM 0
ఆవాల ఔషధీయ ఉపయోగాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు ఆవాలు వంట ఇంటి దినుసుగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా దానికి ఉండే ఔషధీయ లక్షణాల వల్ల ఒక ఔ...
Read More

Pages