అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ

9:28 AM 0
  మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  మహాభారతములో ఏడోవ పర్వము భీష్మ పర్వము బీష్ముడు నేలకొరిగిన పిమ్మట ద...
Read More

మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ

8:15 AM 0
  మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారతము వినాలి అని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్ప...
Read More

తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత

3:08 PM 0
  తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  చోళ రాజు లలో ప్రముఖుడైన రాజరాజచోళుడు 11 వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన తమిళ్...
Read More

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు

10:49 PM 0
  ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు   ప్రపంచ వ్యాప్తముగా గుర్తింపు పొందిన ...
Read More

సగ్గు (సాగో) బియ్యము

2:19 PM 0
సగ్గు (సాగో) బియ్యము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు    తెలుగు వారి ఇళ్లలో ఏదైనా శుభకార్యము లేదా పండుగలు వస్తే చేసేది సగ్గుబియ్యము పాయసము. సగ్గు బ...
Read More

తుచ్చ సుఖాలను ఆశించని మహర్షి "శుక బ్రహ్మ"

8:05 AM 0
 తుచ్చ సుఖాలను ఆశించని మహర్షి "శుక బ్రహ్మ" అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  వ్యాస మహర్షి కర్ణికారము అనే వనములో శివుని గురించి తపస్సు చేస...
Read More

నమస్కారము

8:53 AM 0
నమస్కారము అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  భారతీయ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలలో నమస్కా రానికి చాలా విలువ ఉంది గౌరవ సూచకంగా మనము నమస్కారము చేస్తాము క్రమము...
Read More

Pages