అచ్చంగా తెలుగు: చందకచర్ల రమేశ్ బాబు
Showing posts with label చందకచర్ల రమేశ్ బాబు. Show all posts
Showing posts with label చందకచర్ల రమేశ్ బాబు. Show all posts

ఆయన నీడ

11:39 PM 0
  ఆయన నీడ  చందకచర్ల రమేశ్ బాబు ఇతడు ఇలా నా ఆలోచనలను ఆవరించుకుంటాడని అసలు అనుకోలేదు నేను. 38 సంవత్సరాల సర్వీసు తరువాత నివృత్తి...
Read More

Pages