అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

బసవ పురాణం -22

1:40 PM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం -22                                                                                                   పి.యస్.యమ్. లక్ష...
Read More

బసవ పురాణం - 21

7:31 PM 0
  పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం    సేకరణ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 21. నరసింగ నైనారు కధ. జంగం రూపంలో వున్న శివుడు నిమ్మవ్వ ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ తన...
Read More

బసవ పురాణం - 20

8:34 PM 0
పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం - 20  సేకరణ:  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 20  నిమ్మవ్వ కధ   కిందటి కధలో సిరియాలుడు బంధు మిత్ర సమేతంగా కైలాసాన్ని పొందాడ...
Read More

పురాణ కధలు - 17

6:25 AM 0
                                పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం                                                          సేకరణ    పి.యస్.యమ్. లక్ష్...
Read More

పురాణ కథలు -16

10:05 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం సేకరణ:    పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 16 ఇరువత్తుని కధ  పూర్వం గరయూరనే గ్రామంలో ఇరువత్తు అనే ఒక శివ భక్తుడుండేవాడు.  అతడు ఆ ...
Read More

Pages