అచ్చంగా తెలుగు: oct2023
Showing posts with label oct2023. Show all posts
Showing posts with label oct2023. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 27

5:05 PM 0
                                                             అనసూయ ఆరాటం - 27  చెన్నూరి సుదర్శన్   రజిత కండ్లల్ల నీళ్ళు ఇంకిపోయినై కావచ్చు.....
Read More

మానసవీణ – 49

9:33 AM 0
  మానసవీణ – 49 దాసు శ్రీహవిష   అప్పలనాయుడు ఆ గూడానికి నియంత లాంటివాడు. గూడెం ప్రజలకి ప్రభుత్వం ద్వారా అందే ఏ పథకాన్ని , సొమ్ముని వాళ్...
Read More

Pages