అచ్చంగా తెలుగు: దాసు శ్రీహవిష
Showing posts with label దాసు శ్రీహవిష. Show all posts
Showing posts with label దాసు శ్రీహవిష. Show all posts

మానసవీణ – 49

9:33 AM 0
  మానసవీణ – 49 దాసు శ్రీహవిష   అప్పలనాయుడు ఆ గూడానికి నియంత లాంటివాడు. గూడెం ప్రజలకి ప్రభుత్వం ద్వారా అందే ఏ పథకాన్ని , సొమ్ముని వాళ్...
Read More

Pages