అచ్చంగా తెలుగు: కోతికొమ్మచ్చి
Showing posts with label కోతికొమ్మచ్చి. Show all posts
Showing posts with label కోతికొమ్మచ్చి. Show all posts

స్నేహాంజలి

9:48 PM 0
స్నేహాంజలి - డా . నీరజ అమరవాది .  అక్షరానికి శబ్దం , రూపం ఉన్నట్లుగా , సాహిత్యానికి అక్షర రూపం ముళ్లపూడివారు ఇస్తే , శబ్దాన్ని ( సినిమా రూపం...
Read More

బాపు -- రమణ -- స్నేహం

8:26 PM 0
బాపు -- రమణ -- స్నేహం - చెరుకు రామమోహనరావు  వారిని ఏకవచనముతో సంబోధించి నందుకు, నా క్షమాపణలు వారికి అందుతాయని ఆశిస్తున్నాను. ఈ రాతకు చేయూత నా...
Read More

Pages