అచ్చంగా తెలుగు: కె.బి.కృష్ణ
Showing posts with label కె.బి.కృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label కె.బి.కృష్ణ. Show all posts

తల్లీ నిన్ను దలంచి

11:25 AM 0
  తల్లీ నిన్ను దలంచి   మినీ కథా చక్రవర్తి, కథానిధి, కథా బ్రహ్మ, కథా విశారద కె.బి. కృష్ణ. కాకినాడ.   శ్రావణ మాసం సాయంకాలం. ఆకాశమంతా మబ్బులు క...
Read More

గంధపు చెట్టు !

8:14 PM 0
  ‘‘ గంధపు చెట్టు ! ’’   మినీకథా చక్రవర్తి, కథానిధి, కథా బ్రహ్మ, కథా విశారద  -కె బి కృష్ణ        రాజమండ్రి లో ఏ.వి.అప్పారా...
Read More

Pages