అచ్చంగా తెలుగు: పోలంరాజు శారద
Showing posts with label పోలంరాజు శారద. Show all posts
Showing posts with label పోలంరాజు శారద. Show all posts

మనిషిలో మ'నీ'షి

4:34 PM 2
  మనిషిలో మ’నీ’షి (ఉగాది కధల పోటీలో ప్రధమ బహుమతి పొందిన కధ) పోలంరాజు శారద  "ఏమిటే ఇది? నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా అసలు. ఎంతక...
Read More

వేదసంహిత

9:45 AM 7
వేదసంహిత పోలంరాజు శారద  "మేడం, మా అమ్మగారి పెన్షన్ కాయితాలు.........." "కూర్చోండి." కాయితాలు చేతిల...
Read More

Pages