అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

పరిపాలనా దక్షత

7:37 PM 0
పరిపాలనా దక్షత   సి.హెచ్. ప్రతాప్ మగధ దేశం మహారాజు విజయవర్మ అరవై సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా రాజ్య పాలన సాగించి ఆ రాజ్యాన్ని భరతఖంఢంలోనే అగ్రగామి...
Read More

చీమ కుట్టింది

6:12 AM 0
చీమ కుట్టింది పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   రాధ రెండేళ్ళ పాపాయి.   చకా చకా నడుస్తుంది.   చక్కగా నవ్వుతూ ఆడుకుంటూ వుంటుంది.   ఒకసారేమైందో తెలుస...
Read More

Pages