అచ్చంగా తెలుగు: కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు
Showing posts with label కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు. Show all posts
Showing posts with label కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు. Show all posts

కరువులో అధిక మాసం

6:25 PM 0
కరువులో అధిక మాసం కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు 9494524445   చామలాపల్లి అగ్రహారంలో సీతాపతి, లక్ష్మి దంపతులు నివసిస్తూ ఉండేవారు. వారికి  నిఖిత, లి...
Read More

Pages