అచ్చంగా తెలుగు: రెడ్లం రాజగోపాలరావు
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts

శ్రీమద్భగవద్గీత -30

9:48 PM 0
ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీ మద్భగవద్గీత రెడ్లం రాజగోపాలరావు క్షేత్ర  క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగము  13 వ అధ్యాయము కార్యాకారణ కర్తృుత్...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -26

4:08 PM 0
  ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -25 రెడ్లం రాజగోపాలరావు విశ్వరూప సందర్శనయోగము భగవానువాచః ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రధంచ కర్ణంతధా...
Read More

Pages