అచ్చంగా తెలుగు: హైమా శ్రీనివాస్
Showing posts with label హైమా శ్రీనివాస్. Show all posts
Showing posts with label హైమా శ్రీనివాస్. Show all posts

అమృత భాండం

12:15 AM 0
అమృత   భాండం  -హైమా శ్రీనివాస్ -చికాగో. పూలవాసనకు హృదయం పరిమళిస్తే! ,- -పసిబిడ్డలనవ్వుకు మనసు నర్తిస్తే!,    ‘అంబా !’ అరుపుకు మద...
Read More

Pages