అచ్చంగా తెలుగు: ఆలూరు కృష్ణప్రసాదు
Showing posts with label ఆలూరు కృష్ణప్రసాదు. Show all posts
Showing posts with label ఆలూరు కృష్ణప్రసాదు. Show all posts

చలిమిడి

8:36 AM 0
చలిమిడి ఆలూరు కృష్ణప్రసాదు . చలిమిడి  తయారు  చేయు  విధానము . ఆడపిల్లను  అత్తవారింటికి  పంపే  సందర్భాలలో , కూతురుకు మూడవ నెల  రాగ...
Read More

Pages