అచ్చంగా తెలుగు: మహీధర శేషారత్నం
Showing posts with label మహీధర శేషారత్నం. Show all posts
Showing posts with label మహీధర శేషారత్నం. Show all posts

నెత్తుటి పువ్వు - 33

7:21 AM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 33 మహీధర శేషారత్నం   (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నేహ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 32

9:55 PM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 32 మహీధర శేషారత్నం  “హాయ్! ఏమన్నావు? ఏమన్నావు? ఇంకోసారి అను” అంటూ హఠాత్తుగా మీదపడి నాగరాజు బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టుకుంది. ఆ అ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 30

3:21 PM 0
                                          నెత్తుటి పువ్వు - 30  మహీధర శేషారత్నం కళ్ళు నవ్వుతాయని కథలలో చదివి రచయితల వర్ణనలని నవ్వుకున్నాను. ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 26

6:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 26 మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నేహ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు -25

12:03 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 25  మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నే...
Read More

Pages