అచ్చంగా తెలుగు: మహీధర శేషారత్నం
Showing posts with label మహీధర శేషారత్నం. Show all posts
Showing posts with label మహీధర శేషారత్నం. Show all posts

నెత్తుటి పువ్వు (చివరి భాగం) - 42

11:02 AM 0
నెత్తుటి పువ్వు (చివరి భాగం) మహీధర శేషారత్నం   తనలాంటి మనస్సున్నవాళ్ళకి కేవలం ఏదో చిన్న స్కూలులో ఆయాగానైనా ఇబ్బంది లేదు. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఉ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 41

10:21 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 41  మహీధర శేషారత్నం  నా దారిన నేను బతుకుతుంటే ఏదో చేస్తానని చెప్పి నమ్మించి ఏంచేసావు? నా చావుకి నువ్వే కారణం అని అరుస్తు...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 40

7:05 PM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 40 మహీధర శేషారత్నం    సరోజకు నొప్పులు వచ్చాయి. సరోజ అంత బాధలోనూ పార్వతిని పిలిచింది. “వదినా! నేను ఆలోచించాను. ఆడైనా, మగైనా...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 39

10:45 AM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 39  మహీధర శేషారత్నం   నాగరాజుకి కాస్త ఊపిరాడినట్టయింది, మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు సరోజ దగ్గరకు వెళ్ళడం మొదలెట్టాడు. పూచిన పూల చెట...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు -38

5:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు -38  మహీధర శేషారత్నం  అన్నం తిని శంకరం బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. పార్వతి వంటిల్లు సర్దుకుని టి.వి. చూస్తూ కూర్చుంది. ఏదో పాతసిన...
Read More

Pages