అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్
Showing posts with label లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్. Show all posts

అంతా... తనవల్లే

11:05 AM 0
  అంతా... తనవల్లే !     -లక్ష్మణ్ భరధ్వాజ్       అమ్మా ! అమ్మా ! ఈ రోజు కూరేంటి, అని వరండాలోంచే అరుస్తూ, ఇంటర్ పబ్లిక్ ప...
Read More

తొలిరేయి

6:11 PM 0
  తొలిరేయి   లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్           విశ్వనాథం గారికి ఎనిమిది మంది మగపిల్లల మధ్యన ఒక అమ్మాయి రాధిక పుట్టింది.   ...
Read More

మేనక

7:40 AM 1
మేనక (ఓ ఆధునిక కన్యక) లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్  ఆ తరగతి గదిలో దాదాపు ఓ ఇరవై,  ఇరవైఐదు మంది వరకు ఉన్నారు అందరూ బాగా తెలివైనవాళ్...
Read More

అక్షయపాత్ర

8:53 AM 0
" అక్షయపాత్ర " లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్                                       "ఏమేవ్! విశాల బియ్యం కొంచెం తక్కువ పె...
Read More

అమ్మ అవసరమేగా !

1:17 PM 1
అమ్మ అవసరమేగా! లక్ష్మణ్ భరద్వాజ్      అమ్మ అవసరమేగా... "ప్రేమగా పలకరిస్తే పరాయివాళ్ళు కూడా మనవాళ్ళు అవుత...
Read More

Pages