అచ్చంగా తెలుగు: సుజాత .పి .వి .ఎల్
Showing posts with label సుజాత .పి .వి .ఎల్. Show all posts
Showing posts with label సుజాత .పి .వి .ఎల్. Show all posts

మహిళామణుల ప్రతిభ

8:36 AM 0
మహిళామణుల ప్రతిభ  -సుజాత.పి.వి. ఎల్ నేడు స్త్రీలు అడుగిడని రంగమే లేదనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. డాక్టర్లుగా, యాక్టర్లుగా, పొలి...
Read More

చిరునవ్వు

1:41 PM 0
|| చిరునవ్వు || --  సుజాత .పి .వి .ఎల్ పెదాల ప్రమిదకు చిరునవ్వు ..జ్యోతిగా నిలిచి  వెలుగులీనుతుంది .. 'నువ్వు....
Read More

Pages