అచ్చంగా తెలుగు: 'రాం' బంటు
Showing posts with label 'రాం' బంటు. Show all posts
Showing posts with label 'రాం' బంటు. Show all posts

రామాయణ“చిత్ర”కారులు–బాపు-రమణ

8:42 PM 0
రామాయణ“చిత్ర”కారులు–బాపు-రమణ - పరవస్తు నాగసాయి సూరి ఆది కావ్యం రామాయణం. శోకం శ్లోకమై... ఆదికవి వాల్మీకి అందించిన ఈ మహాకావ్యం జరిగి ఉంటే అద్భ...
Read More

Pages