అచ్చంగా తెలుగు: బి.వి.ఎస్.రామారావు
Showing posts with label బి.వి.ఎస్.రామారావు. Show all posts
Showing posts with label బి.వి.ఎస్.రామారావు. Show all posts

జలసంపదను జాతీయం చెయ్యాలని కలలుగన్న కాటన్

5:32 PM 0
జలసంపదను జాతీయం చెయ్యాలని కలలుగన్న కాటన్ బి.వి.ఎస్.రామారావు ఉభయ గోదావరుల్లోని డెల్టా నేలలు జీవజలాలతో తడుస్తున్న ప్రతిసారీ కాటన్ పేరు...
Read More

Pages