అచ్చంగా తెలుగు: నండూరి సుందరీ నాగమణి
Showing posts with label నండూరి సుందరీ నాగమణి. Show all posts
Showing posts with label నండూరి సుందరీ నాగమణి. Show all posts

//తెలుగమ్మాయి//

11:53 AM 0
//తెలుగమ్మాయి// నండూరి సుందరీ నాగమణి  ఆమె కనులు కలువలు, కాటుక రేఖల చిత్రాలు... ఆమె మోము అరవిందము, అరవిరిసిన దరహాసము... ఆమె ...
Read More

‘సాంత్వన’

10:58 PM 1
‘ సాంత్వన ’ నండూరి సుందరీ నాగమణి  “ చూసారుగా , మా పిన్ని ... కష్ట కాలంలో నన్నెలా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందో చూడండి ...” ఫిర్యా...
Read More

Pages