అచ్చంగా తెలుగు: చెంగల్వల కామేశ్వరి
Showing posts with label చెంగల్వల కామేశ్వరి. Show all posts
Showing posts with label చెంగల్వల కామేశ్వరి. Show all posts

పాపం‌ పండింది

11:33 AM 0
పాపం పండింది చెంగల్వల కామేశ్వరి  “అమ్మా రాజీ ! అని మెల్లగా పిలిచింది కోటమ్మ. ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఎక్కడో దిక్కుల్లో చూస్తూ మ...
Read More

Pages