అచ్చంగా తెలుగు: డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం
Showing posts with label డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం. Show all posts
Showing posts with label డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం. Show all posts

నిష్క్రమణం

9:13 AM 0
నిష్క్రమణం  డా.వారణాసి రామబ్రహ్మం  (జూన్ 2018 లో  జంధ్యాల పికెల్స్ వారి కధల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించిన కధ. ) మరణం...
Read More

విరియని మధురిమలు - కుసుమించుట తెలియని జీవనలతలు

6:45 AM 0
విరియని మధురిమలు - కుసుమించుట తెలియని జీవనలతలు వారణాసి రామబ్రహ్మం మొన్న మొన్నటి వరకు సాంప్రదాయ కుటుంబాల్లో ఈడొచ్చిన ఆడపిల్ల గ...
Read More

భరోసా

9:01 AM 0
భరోసా   డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం   పనికి రాని ఆలోచనలలో ములిగి నేను ఆ హోటల్లో కాఫీ తాగుతున్నాను. ఇంతలో ఎదురుగా ఎవరో గొడవ పడడం విని...
Read More

ప్రపంచం - జగత్

9:01 PM 0
ప్రపంచం - జగత్             డా వారణాసి రామబ్రహ్మం ప్రపంచం - ప్రపంచం అనగానే మనకు భూమిపై కల దేశాలు ముందు దృష్టిలోకి వస్తాయి. ఆ తరవాత ...
Read More

చోటు తప్పిన పువ్వు

9:59 PM 0
చోటు తప్పిన పువ్వు - డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం ఈ రోజుల్లో రచించడమే వృత్తిగా కల రచయితలు తక్కువ. ఎక్కువమందికి సాహితీ సృష్టి ఒక ప్ర...
Read More

దేవీ తత్త్వము

1:58 PM 0
దేవీ తత్త్వము  - వారణాసి రామబ్రహ్మం "దేవి" పదమే ఆనందదాయకమైనది. ఆ మాట దివ్యమైనది. వెలుగు, కాంతి, తేజస్సు, జ్ఞానము లకు పర్...
Read More

మహాకవి

1:53 PM 0
మహాకవి  - డా.వారణాసి రామబ్రహ్మం తన కవితలలో నిండి జీవించి ఉండును                            మహాకవి తానున్నను లేకున్నను  కదలిక...
Read More

Pages