అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మి రాఘవ
Showing posts with label లక్ష్మి రాఘవ. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మి రాఘవ. Show all posts

నాన్నమ్మ

4:27 PM 0
నాన్నమ్మ  డా. లక్ష్మి రాఘవ  “కేంటీన్ కి వెడదాం వస్తావా” అని అడిగాడు రామారావు శేషగిరి టేబల్ దగ్గరికి వచ్చి. చూస్తున్న ఫైల్ క్లోజ్ చ...
Read More

హస్త కళల విదుషీమణి – రచయిత్రి లక్ష్మి రాఘవ

7:59 PM 0
హస్త కళల విదుషీమణి – రచయిత్రి లక్ష్మి రాఘవ భావరాజు పద్మిని ఆవిడ పేరు కే.వి. లక్ష్మి,  కలం పేరు – లక్ష్మి రాఘవ. వీరు రాసిన చక్కటి కధల...
Read More

అమ్మ సణుగుడు

4:14 PM 0
  అమ్మ సణుగుడు లక్ష్మీ రాఘవ  “అక్కా, నీవు ఒక్క సారి అమ్మతో మాట్లాడు. నన్ను సతాయించ వద్దు అని చెప్పు...” తమ్ముడు రఘు దగ్గరినుండీ ఫోన...
Read More

Pages