అచ్చంగా తెలుగు: నటి శ్రీలక్ష్మి
Showing posts with label నటి శ్రీలక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label నటి శ్రీలక్ష్మి. Show all posts

నవ్వుల రాణి - శ్రీలక్ష్మి గారితో ముఖాముఖి

10:19 PM 0
నవ్వుల రాణి - శ్రీలక్ష్మి గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  ఆవిడ మొహం  చూడగానే నవ్వొచ్చేస్తుంది. అమాయకమైన మొహంతో, నిండైన ఆహార్యంతో ...
Read More

Pages