అచ్చంగా తెలుగు: పుష్యమిత్ర
Showing posts with label పుష్యమిత్ర. Show all posts
Showing posts with label పుష్యమిత్ర. Show all posts

పుష్యమిత్ర - 39

7:05 PM 0
పుష్యమిత్ర - 39 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడు తన కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర...
Read More

పుష్యమిత్ర - 37

10:36 AM 0
పుష్యమిత్ర - 37 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడి కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర్భంలో ...
Read More

పుష్యమిత్ర - 33

11:38 PM 0
పుష్యమిత్ర - 33 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమ...
Read More

పుష్యమిత్ర - 31

7:24 AM 0
పుష్యమిత్ర - 31 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమాలయాల...
Read More

పుష్యమిత్ర - 29

11:09 PM 0
పుష్యమిత్ర - 29 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమాలయాల...
Read More

పుష్యమిత్ర - 28

11:36 AM 1
పుష్యమిత్ర - 28 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమ...
Read More

పుష్యమిత్ర - 26

7:53 AM 0
పుష్యమిత్ర - 26 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమా...
Read More

పుష్యమిత్ర - 25

5:59 AM 0
పుష్యమిత్ర - 25 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమాల...
Read More

పుష్యమిత్ర - 24

6:58 AM 0
పుష్యమిత్ర - 24 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ ను నిర్మాణ సమయంలో  హిమాల...
Read More

Pages