అచ్చంగా తెలుగు: 'బహు' ముఖచిత్రాలు
Showing posts with label 'బహు' ముఖచిత్రాలు. Show all posts
Showing posts with label 'బహు' ముఖచిత్రాలు. Show all posts

బాపు చేసిన మాయ

9:45 PM 0
బాపు చేసిన మాయ – డా.బి.వి.పట్టాభిరాం. అప్పట్లో ఒక మేజిక్ పుస్తకం రాస్తున్నాను. సీతారాముడు (మా అన్నయ్య, బాపురమణ ల ప్రాణమిత్రుడు) ముఖచిత్రం బా...
Read More

‘బహు’ ముఖచిత్రాలు

8:29 PM 0
‘బహు’ ముఖచిత్రాలు - భావరాజు పద్మిని ఒక్క బొమ్మ ... వందల పేజీల కధను చెప్పకనే చెప్పేస్తుంది... ఒక్క బొమ్మ ... క్లిష్ట అర్దాలున్న పద్యభావాల సార...
Read More

Pages