అచ్చంగా తెలుగు: పరిమి నిర్మల
Showing posts with label పరిమి నిర్మల. Show all posts
Showing posts with label పరిమి నిర్మల. Show all posts

జీవితం

11:56 PM 0
  జీవితం.........! -    పరిమి నిర్మల .  జీవితం.........! సత్యమనిపిస్తూనే అసత్యమని తోస్తుంది. క్షణికమని రుజువిస...
Read More

Pages