అచ్చంగా తెలుగు: అయ్యలసోమయాజుల సుభద్ర
Showing posts with label అయ్యలసోమయాజుల సుభద్ర. Show all posts
Showing posts with label అయ్యలసోమయాజుల సుభద్ర. Show all posts

అమృతమూర్తి

11:31 PM 1
  అమృతమూర్తి అయ్యలసోమయాజుల సుభద్ర  "నేనేనే ... కానీని.మాట్లాడుతున్నా.. ", అని  ఫోన్ లో ఎవరితోనో అంటున్న మనవరాలిని చూసి ...
Read More

Pages