అచ్చంగా తెలుగు: రెక్కల గుఱ్ఱం
Showing posts with label రెక్కల గుఱ్ఱం. Show all posts
Showing posts with label రెక్కల గుఱ్ఱం. Show all posts

రెక్కల గుఱ్ఱం...

9:49 PM 0
రెక్కల గుఱ్ఱం... - సుజాత తిమ్మన. నీలాకాశంలో ..వెండి అంచుల పరదాలు  అలా సాగిపోతూ ఉంటె... అనుకునే దాన్ని...పసితనంలో.... ఆ పరదాలత...
Read More

Pages