అచ్చంగా తెలుగు: యనమండ్ర శ్రీనివాస్
Showing posts with label యనమండ్ర శ్రీనివాస్. Show all posts
Showing posts with label యనమండ్ర శ్రీనివాస్. Show all posts

మానసవీణ - 2

5:52 PM 0
మానసవీణ – 2 -శ్రీనివాస్ యనమండ్ర “మానస” రిజిస్టరులో ఏ ముహుర్తాన ఆ అనాధ ఆశ్రమం మానేజరు ఆ పేరు రాసిందో కానీ, పేరుకు తగ్గట్టు...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 39

12:00 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 39 - యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ఆ తర్వాత, అన్ని కేసుల్లోను అసలు పెయింటింగ్స్ కొనుగోలుదారులను సంప్రదించడం జరిగింది, వ...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 38

10:58 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 38 - యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ఉపసంహారం ఫాక్స్ సందేశాన్ని పట్టుకున్న మిష్టర్ త్రివేది దాన్ని వెంటనే తన బాస్ వద్...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 37

10:57 AM 0
  ప్రేమతో నీ ఋషి – 37 - యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాల...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 36

10:57 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 3 6 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలత...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 35

5:35 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 3 5 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలత...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి -34

10:38 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 34 యనమండ్ర శ్రీనివాస్  ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 33

9:47 PM 0
  ప్రేమతో నీ ఋషి – 3 3 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్య...
Read More

Pages