అచ్చంగా తెలుగు: మానస వీణ
Showing posts with label మానస వీణ. Show all posts
Showing posts with label మానస వీణ. Show all posts

మానసవీణ-16

12:50 AM 0
                                                                       మానసవీణ-16                                                           ...
Read More

మానసవీణ -13

8:13 PM 0
  మానసవీణ -14 మణి వడ్లమాని (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉండే మానస అ...
Read More

మానసవీణ -12

1:21 PM 0
  మానసవీణ   -12 గంటి   సుజల   (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉండే మాన...
Read More

మానసవీణ -11

10:44 AM 0
                                          మానసవీణ -11 నాగజ్యోతి సుసర్ల     (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అన...
Read More

Pages