అచ్చంగా తెలుగు: సోమసుధ
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts

అటక మీది మర్మం - 34

1:46 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 34 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట సోమనాధ...
Read More

అటక మీది మర్మం-32

5:51 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) -  32 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట...
Read More

Pages