అచ్చంగా తెలుగు: గోత్రములు - ఋషులు
Showing posts with label గోత్రములు - ఋషులు. Show all posts
Showing posts with label గోత్రములు - ఋషులు. Show all posts

ఋష్యశృంగుడు

7:07 PM 0
ఋష్యశృంగుడు ఋషులు - గోత్రములు -7   పూర్వము కశ్యపుడు అను మునివర్యునకు విభాండకుడు అను కుమారుడు ఉండెను, ఆతను అస్కలిత బ్రహ్మచర్య దీక్ష...
Read More

ఋషులు - గోత్రములు - 6

5:17 PM 0
  చ్యవన మహర్షి  మంత్రాల పూర్ణచంద్ర రావు          పూర్వము భృగు మహర్షి బులోమ అను దంపతులు ఉండే వారు. బులోమ తన సపర్యలతో మహర్షి మెప్పు...
Read More

Pages