అచ్చంగా తెలుగు: ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts

మోక్షార్థం

6:43 PM 0
  మోక్షార్థం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు భగవంతుడు శక్తి కేంద్రం. ఆ శక్తి పరిథిలో సంచరిస్తే కలిగే అనుభావాలు అనుభవైకవేద్యం. భక్తి ప్రదర్శించేది...
Read More

నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం_శ్రీ వేంకట వినోద్ పరిమి

11:09 AM 0
నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం _ శ్రీ వేంకట వినోద్ పరిమి ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు,  అంతర్యామి   వ్యాసకర్త   ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు అందరూ చేయలేరు...
Read More

జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ

8:33 PM 0
  జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు కారు వెంకటాపురం కాలనీలోకి ఎంటరయింది. ఆ కాలనీ పరిసరాలను చూస్తుంటే నా మనసులో ఆనందం, ఉద్వే...
Read More

Pages