అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీరామకర్ణామృతం
Showing posts with label శ్రీరామకర్ణామృతం. Show all posts
Showing posts with label శ్రీరామకర్ణామృతం. Show all posts

శ్రీరామకర్ణామృతం - 19

9:44 AM 0
శ్రీరామకర్ణామృతం - 19 డా.బల్లూరి ఉమాదేవి  కామవరం 81.శ్లో:వసాంతాక్షరాఖ్యే చతుఃపత్ర పద్మే        త్రికోణాంతకంఠే ధరాతత్వ యుక్తే ...
Read More

Pages