అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. Show all posts

అతనంటే నాకిష్టం!

7:37 PM 0
అతనంటే నాకిష్టం! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.  అతని రాతలలో అచ్చుతప్పులు దొర్లుతాయి,  అతని మాటలలో పచ్చిబూతులు మెదులుతాయి ...
Read More

నాకు నచ్చదు

12:21 AM 0
నాకు నచ్చదు  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మానాన్నలను విడిచి  పిల్లలుదూరంగాఉండటం నాకునచ్చదు. పెద్దలు పిల్లలఅల్లరిని  ...
Read More

Pages