అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. Show all posts

అయ్యో, పాపం!

10:18 AM 0
  అయ్యో, పాపం!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అన్నపూర్ణ లాంటి అమ్మ అధోగతికి లోనయ్యింది.(పాలైయ్యింది) ఆదిలో పిల్లల పాలిట అనురాగ ...
Read More

ఇదొకమాయ!

9:14 PM 0
ఇదొకమాయ!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చేసే వరకు ఏది న్యాయమో,ఏది అన్యాయమో తెలియటం లేదు. ఎదురయ్యే వరకు ఏది శాపమో,ఏది వరమో తె...
Read More

వీడని వాసనలు

7:39 AM 0
  వీడని వాసనలు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు   బాల్యంలో అజ్ఞానంతో చెలిమి చేసాను , యవ్వనంలో భ్రమలతో స్నేహం చేసాను . మధ్య వయసులో...
Read More

జ్ఞానం

5:53 AM 0
 జ్ఞానం     భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.   కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి....
Read More

నువ్వే కదూ!

7:14 AM 0
  నువ్వే కదూ! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు నాడు నీ తల్లితండ్రులను వదిలివచ్చిన కొడుకువే కదా! ఇప్పుడు ఆపనే నీకొడుకు చేస్తూఉంటే   తప్పంట...
Read More

ఒకరు లేని ఇంకొకరు

9:23 AM 0
 ఒకరు లేని ఇంకొకరు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.      అమ్మ లేని నాన్న.... వెలిగించని దీపంలా  రాశిపోసిన  పాపంలా వెలుగే లేని లోకంలా మూర్తీ ...
Read More

కోడలంటే...

5:26 PM 0
  కోడలంటే...   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు నీ జీవితపు మూడవదశలో ఖేదంతో నువ్వున్నపుడు చిన్నప్పటిలా నీ ఆలనా పాలనా  మీ అమ్మ చూడలేనపుడు, అర్ధ...
Read More

అతనిని వదలలేని అమ్మ

8:11 PM 0
 అతనిని వదలలేని అమ్మ   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నిన్నటి వరకు అతనికి నిత్య వ్యాపకమైన అమ్మ ఈనాటినుండి సత్య జ్ఞాపకమైపోయింది. లాలిపాడి ప...
Read More

అతనంటే నాకిష్టం!

7:37 PM 0
అతనంటే నాకిష్టం! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.  అతని రాతలలో అచ్చుతప్పులు దొర్లుతాయి,  అతని మాటలలో పచ్చిబూతులు మెదులుతాయి ...
Read More

నాకు నచ్చదు

12:21 AM 0
నాకు నచ్చదు  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మానాన్నలను విడిచి  పిల్లలుదూరంగాఉండటం నాకునచ్చదు. పెద్దలు పిల్లలఅల్లరిని  ...
Read More

Pages