అచ్చంగా తెలుగు: చెన్నూరి సుదర్శన్
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం

8:02 AM 0
అనసూయ ఆరాటం (కొత్త సీరియల్ ఆరంభం ) చెన్నూరి సుదర్శన్            ఓడలు పోయి బండ్లైతై.. బండ్లు పోయి ఓడలైతై. ఎవల నసీబు ఎట్లున్నదో..! ఎవ్వలకెరుక....
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39

5:47 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39  చెన్నూరి సుదర్శన్   “మీరు రంగనాథపురం కాలేజీలో మాదిరిగానే సాయంత్రం ఇక్కడా ‘స్టడీ అవర్స్’ తీసుకుంటున్నారా” అంటూ అడిగాడు...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 35

12:42 PM 0
                                              (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారిపోతాడ...
Read More

Pages