అచ్చంగా తెలుగు: చెన్నూరి సుదర్శన్
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39

5:47 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39  చెన్నూరి సుదర్శన్   “మీరు రంగనాథపురం కాలేజీలో మాదిరిగానే సాయంత్రం ఇక్కడా ‘స్టడీ అవర్స్’ తీసుకుంటున్నారా” అంటూ అడిగాడు...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 35

12:42 PM 0
                                              (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారిపోతాడ...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 32

7:05 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 32 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారి...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 31

11:03 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 31 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జ...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 30

6:20 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 30 చెన్నూరి సుదర్శన్ (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జా...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 29

6:16 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 29 చెన్నూరి సుదర్శన్     (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్ల...
Read More

Pages