అచ్చంగా తెలుగు: చెన్నూరి సుదర్శన్
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39

5:47 PM 0
జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ -39  చెన్నూరి సుదర్శన్   “మీరు రంగనాథపురం కాలేజీలో మాదిరిగానే సాయంత్రం ఇక్కడా ‘స్టడీ అవర్స్’ తీసుకుంటున్నారా” అంటూ అడిగాడు...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 35

12:42 PM 0
                                              (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారిపోతాడ...
Read More

Pages