అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్
Showing posts with label పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. Show all posts

గీతా జయంతి

11:20 PM 0
గీతా జయంతి ప్రత్యేకం... ఎందుకీ గీత? ఎవరి కోసము??  - పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ ------------------------   ఆ. గీత చదువువారు గీత దాటన...
Read More

నిజమైన గురువు

5:06 PM 0
నిజమైన గురువు - పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. అదే పనిగా మోగుతున్న కాలింగ్ బెల్లును భరించలేక స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, ఓ రెండు నిమిషాలైనా ఆగలేరా అన...
Read More

తప్పదంతే

1:53 AM 0
తప్పదంతే...! - పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ “ఇక్కడా! మతేమన్నా పోయిందేవిట్రా ... ఫారిన్ వద్దంటే ఏమో అనుకున్నాం, కనీసం ఏ బొంబాయో బెంగుళూరో పో...
Read More

మనసులు కలవాలి

9:10 AM 2
మనసులు కలవాలి - పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ "సుశీలా ఎందుకమ్మా అట్లా ఉన్నావ్?” “ఏం లేదత్తయ్యా. బాగానే ఉన్నానే...” “నలతగా ఉన్నట్లు...
Read More

కాలి పోవని చేతులు...

8:11 PM 0
కాలి పోవని చేతులు... - పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ “క్యాన్లు తెచ్చావా?” లోగొంతుతో గుసగుసగా అడిగారు రామంగారు. “భలేవారే. బహువచనం కూడానా. ఒ...
Read More

పోటీ...

11:30 PM 0
పోటీ... పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. " మధూ , లలితా..." పొలికేకలు పెడుతూ వచ్చాడు సుధాకర్. మధుకర్ పలకలేదు గానీ ఏమైందో అనుకుంటూ...
Read More

Pages