అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్
Showing posts with label పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. Show all posts

వీడిన నీడ

12:00 AM 0
వీడిన నీడ పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్. "బామ్మా కథ చెప్పవా.." నీరెండలో మల్లె పందిరి కింద కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తున్న శారదమ్మ ...
Read More

తులసి తీర్థం

7:17 PM 0
తులసి తీర్థం  పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ “కం. రక్షించు వృక్ష జాతిని రక్షణ యదె నీకు, నాకు,రక్షణ భువికిన్ భక్షణయే మాననిచో శిక్షించ...
Read More

వంగిన మ్రాను

11:10 PM 0
వంగిన మ్రాను  పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్.              "ఇప్పుడా?"           "అవును. ఏం? అయినా నేనేదో బ్యాంకు దోచడం ఎలా అ...
Read More

రేపటి కథ

10:40 PM 0
రేపటి కథ పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ అదేంటి రంగమ్మా... టిఫిన్ ఆ బాక్సులో తెచ్చుకున్నావూ... మీరలా మా బాక్సులు వాడుకుంటే మళ్ళీ మేమెలా వాడుక...
Read More

విచిత్ర ప్రణయం

6:56 PM 0
విచిత్ర ప్రణయం పి.వి.ఆర్. గోపీనాథ్ “హల్లో ... "హెచ్..ఎఫ్.ఎస్.డి."...” సెల్లు పిలుపు వింటూనే ఉలిక్కిపడి లేచి ఆన్ ...
Read More

సరదా ఫన్ (వం )టకం

12:42 PM 0
సరదా ఫన్ (వం )టకం  గొట్టాం రేకులు (చాలా కాస్టు గురూ) పిన్నలి గోపీనాథ్  కావలసినవి: జన శతాబ్ది సీట్లు ... రొండుకు మించి ( పర్సును...
Read More

Pages